Trường trung cấp Y Khoa Việt Nam là một tổ chức hợp tác của những người lao động trí tuệ cùng ý tưởng và hòa hợp, tự nguyện góp sức, góp vốn hoạt động vì sự nghiệp “trồng người”, đào tạo giáo dục nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh tế và kỹ thuật – công nghệ thực hành, các cán bộ y dược có tay nghề cao, tạo nguồn nhân lực cho việc hình thành một đội ngũ cán bộ có tay nghề cao chủ lực của các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ sức khỏe, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

1. TẦM N​HÌN

Từ năm 2022, Trường Trung cấp Y khoa Việt nam xác định tầm nhìn trở thành một trường Cao đẳng đa ngành, đa lĩnh vực đẳng cấp quốc tế của người Việt.

2. SỨ MỆNH

Sứ mệnh của Trung cấp Y khoa Việt nam từ năm 2020:

Đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam trở thành những công dân toàn cầu, những người quản lý doanh nghiệp, những kỹ thuật viên hàng đầu… giúp đất nước có thể đương đầu với những thách thức trong quá trình hội nhập quốc tế.

Xây dựng môi trường học thuật kiến tạo nhằm giúp sinh viên phát huy năng lực sáng tạo, tự chủ, ý chí thành công, và có trách nhiệm với xã hội. 

Xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm phát triển lực lượng lao động có tri thức. 

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Xác định phương châm đào tạo lấy sinh viên sẽ là trọng tâm, là ưu tiên số 1 và là mối quan tâm hàng đầu của nhà trường. 

Môi trường “thực học – thực làm”; ứng dụng công nghệ cao; mô hình giáo dục kiến tạo với mục tiêu xây dựng môi trường học thuật giúp sinh viên có nhiều trải nghiệm.

Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng chuyên môn cùng các kỹ năng sống; Có đạo đức -  trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội.

4. GIÁ TRỊ VĂN HÓA

 “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Văn minh”.

 

zalo